CHARACTERS

Project: Digital Safe
Opdrachtgever: Erasmus University Rotterdam

Opdrachtgever: Junior Science – Erasmus MC


Project: Afvalscheiding
Opdrachtgever: Gemeente Leiden


Project: Kinderspeurtocht
Opdrachtgever: Maritiem Museum Rotterdam


Opdrachtgever: Haagse Muze – muziekopleiding